Xidmətlər Məhsullar Satıcılar Forum
Bütün KateqoriyalarProqramlaşdırmaSEOKompüterQrafik & DizaynBaza MəlumatlarıSatışlarMüştəri xidmətləriYazı işləriMarketinqİdarə etmə
Sual İşlə Sat
Php Operatorları Dərs #12

Php operatorları
operatorlar dəyişənlər və qiymətlər üzərində əməliyyatlar yerinə yetirmək üçün istifadə olunur.

php operatorları aşağıdakı qruplara bölür:

arifmetik operatorlar
təyinat operatorları
müqayisə operatorları
artırma/azaltma operatorları
məntiqi operatorlar
sətir operatorları
massiv operatorları
şərti təyinetmə operatorları
php arifmetik operatorları
php arifmetik operatorları toplama, çıxma, vurma və s. kimi ümumi hesab əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün ədədi dəyərlərlə istifadə olunur.

operator name example result show it
+ addition $x + $y sum of $x and $y
- subtraction $x - $y difference of $x and $y
* multiplication $x * $y product of $x and $y
/ division $x / $y quotient of $x and $y
% modulus $x % $y remainder of $x divided by $y
** exponentiation $x ** $y result of raising $x to the $y'th power
php təyinat operatorları
php təyin operatorları dəyişənə qiymət yazmaq üçün rəqəmli dəyərlərlə istifadə olunur.

php-də əsas təyinetmə operatoru "="-dir. bu o deməkdir ki, sol operand sağdakı təyinat ifadəsinin dəyərinə təyin olunur.

assignment same as... description show it
x = y x = y the left operand gets set to the value of the expression on the right
x += y x = x + y addition
x -= y x = x - y subtraction
x *= y x = x * y multiplication
x /= y x = x / y division
x %= y x = x % y modulus
reklam

php müqayisə operatorları
php müqayisə operatorları iki dəyəri (nömrə və ya sətir) müqayisə etmək üçün istifadə olunur:

operator name example result show it
== equal $x == $y returns true if $x is equal to $y
=== identical $x === $y returns true if $x is equal to $y, and they are of the same type
!= not equal $x != $y returns true if $x is not equal to $y
<> not equal $x <> $y returns true if $x is not equal to $y
!== not identical $x !== $y returns true if $x is not equal to $y, or they are not of the same type
> greater than $x > $y returns true if $x is greater than $y
< less than $x < $y returns true if $x is less than $y
>= greater than or equal to $x >= $y returns true if $x is greater than or equal to $y
<= less than or equal to $x <= $y returns true if $x is less than or equal to $y
<=> spaceship $x <=> $y returns an integer less than, equal to, or greater than zero, depending on if $x is less than, equal to, or greater than $y. introduced in php 7.
php artırma/azaltma operatorları
php artım operatorları dəyişənin dəyərini artırmaq üçün istifadə olunur.

php azalma operatorları dəyişənin dəyərini azaltmaq üçün istifadə olunur.

operator name description show it
++$x pre-increment increments $x by one, then returns $x
$x++ post-increment returns $x, then increments $x by one
--$x pre-decrement decrements $x by one, then returns $x
$x-- post-decrement returns $x, then decrements $x by one
php məntiqi operatorları
php məntiqi operatorları şərti ifadələri birləşdirmək üçün istifadə olunur.

operator name example result show it
and and $x and $y true if both $x and $y are true
or or $x or $y true if either $x or $y is true
xor xor $x xor $y true if either $x or $y is true, but not both
&& and $x && $y true if both $x and $y are true
|| or $x || $y true if either $x or $y is true
! not !$x true if $x is not true
php sətir operatorları
php-də sətirlər üçün xüsusi olaraq hazırlanmış iki operator var.

operator name example result show it
. concatenation $txt1 . $txt2 concatenation of $txt1 and $txt2
.= concatenation assignment $txt1 .= $txt2 appends $txt2 to $txt1
php massivi operatorları
php massiv operatorları massivləri müqayisə etmək üçün istifadə olunur.

operator name example result show it
+ union $x + $y union of $x and $y
== equality $x == $y returns true if $x and $y have the same key/value pairs
=== identity $x === $y returns true if $x and $y have the same key/value pairs in the same order and of the same types
!= inequality $x != $y returns true if $x is not equal to $y
<> inequality $x <> $y returns true if $x is not equal to $y
!== non-identity $x !== $y returns true if $x is not identical to $y
php şərti təyinat operatorları
php şərti təyin operatorları şərtlərdən asılı olaraq qiymət təyin etmək üçün istifadə olunur:

operator name example result show it
?: ternary $x = expr1 ? expr2 : expr3 returns the value of $x.
the value of $x is expr2 if expr1 = true.
the value of $x is expr3 if expr1 = false
?? null coalescing $x = expr1 ?? expr2 returns the value of $x.
the value of $x is expr1 if expr1 exists, and is not null.
if expr1 does not exist, or is null, the value of $x is expr2.
introduced in php 7

Cavablar

Göndər

KateqoriyaPhp proqramlaşdırma
Sualı yazanRamin Muğalov
Yerləşdirildi4 ay öncə

Əlaqə saxlayın 5

Aktual Mövzular


Videolar